Pozwolenie na budowę – potrzebne dokumenty i zaświadczenia


Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może zostać wydane wyłącznie temu kto :

– złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

– złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Wniosek o pozwolenie na budowę powinien zawierać :

– imię i nazwisko lub nazwę inwestora,

– adres inwestora,

– nr telefonu / adres e-mail inwestora,

– adres planowanej budowy (w tym : nr ewidencyjny działki/-ek, obręb ewidencyjny, ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość),

– krótki opis zamierzenia budowlanego,

– załączniki.

 

Do wniosku o pozwolenie na budowę dołączyć należy :

– 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,

– zaświadczenie, aktualne na dzień opracowania projektu, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, dotyczące wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzające możliwość wykonywania przez wskazane osoby samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (wraz z określonym terminem ważności). Zaświadczenie to dotyczy funkcji pełnionych przez np. projektanta, kierownika budowy czy rzeczoznawcę budowlanego,

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja ta wymagana jest w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

W przypadku obiektów budowlanych, do których ciepło będzie dostarczane z indywidualnego źródła ciepła niebędącego odnawialnym źródłem energii, źródłem ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródłem ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych (zob. art. 33 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – tekst ujednolicony Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) :

– odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła albo

– audyt, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551), wskazujący, że dostarczenie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą efektywność energetyczną, aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystywane do dostarczenia ciepła do tego obiektu.

 

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę poprzedza :

– sprawdzenie przez właściwy organ zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku miejscowego planu), a także z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

– sprawdzenie zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi,

– sprawdzenie kompletności projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, oraz dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 6 (dot. ww. dostarczania ciepła z indywidualnego źródła ciepła).

 

 

Podstawa prawna : ustawa z dnia 7 lipca 1994r. budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.