Służebność przesyłu


Służebność przesyłu – termin, który został wprowadzony do Kodeksu Cywilnego w 2008 roku, dotyczy obciążenia nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który wybudował, lub też zamierza wybudować urządzenia służące do doprowadzania lub też odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzenia podobne, które nie stanowią części składowych nieruchomości.

    W związku z inwestycją przedsiębiorcy na naszym gruncie należy nam się wynagrodzenie z tytułu zmniejszenia wartości naszej nieruchomości oraz ograniczenia w korzystaniu przez nas z części, bądź co bądź, naszej własności.

    Najlepiej jest jeżeli strony dojdą do porozumienia zanim jeszcze planowana inwestycja przedsiębiorcy doczeka się realizacji. Ustalenie zakresu korzystania z gruntu oraz wysokości wynagrodzenia stanowi kluczowe zagadnienie w porozumieniu obu zainteresowanych. Niekiedy urządzenia przesyłowe nie przeszkadzają właścicielowi nieruchomości w korzystaniu z całej jej powierzchni. Dotyczy to głównie urządzeń zlokalizowanych pod ziemią, w pasie granicznym, gdzie jedynie świadomość ich występowania oraz konieczność zapewnienia swobodnego dostępu do strefy ochronnej nie pozwala właścicielowi nieruchomości zapomnieć o występowaniu infrastruktury w obrębie jego własności.

    W zależności od lokalizacji urządzenia przesyłowego, wartość całej nieruchomości może ulec obniżeniu w mniejszym lub większym stopniu. Niekiedy spadek wartości jest prawie niezauważalny, zdarza się jednak, że wartość nieruchomości ulega znacznemu obniżeniu. Właścicielowi gruntu należy się z tego tytułu wynagrodzenie, a prawidłowo oszacowany spadek wartości nieruchomości jest zwykle gwarantem obopólnego zadowolenia.

     Niekiedy urządzenia przesyłowe występują na cudzym gruncie od wielu lat, a zarówno przedsiębiorca, jak i właściciel nie zadbał o uregulowanie tego stanu. Mamy wówczas do czynienia z wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z gruntu. W dzisiejszych czasach świadomość właścicieli nieruchomości wzrasta z roku na rok i coraz częściej dochodzi do uregulowania kwestii służebności przesyłu.

Jeżeli zetknęli się Państwo z powyższym problemem i kwestia określenia wartości służebności przesyłu na Waszym gruncie jest obecnie kluczową sprawą, zachęcam do sporządzenia operatu szacunkowego dotyczącego określenia ww. wartości.